پروفایل

ساخت استخر

در ابتـدا به تصـوّری که عمـومــاً مـا ایــرانیـان از سـازنـدگـان استخـر و یا تخصّـص سـاخت استخــر در اذهـان داریـم، خواهیم پرداخت و بــا تحلیــل این مسـألـه، به دلایــل ســـاخــت استخــر هــایی با کـیـفـیـت نامناسب، همســان و مشکل ســاز خـواهیـم رسیـد.
در این میـان (خصـوصـاً دیدگــاه عُمـوم) هموطــنـان بـسیــاری (بـا هر سـطح دانـش و تحـصـیــلاتی)، فعّــالـیـت و تـخـصـص “سـازنـــدگـــان استـخـر“ و “سـازنـدگــان محتــرم سـاخـتـمــان“ را کـــامـــلاً یـکـســان می پنـدارنـد..
از ایــن دیـدگـــاه نـادرسـت، اجــراء استـخـر (سونــا/ جکـوزی و..)؛ بــه نــوعـی از خـدمـات جـانـبی و کــم اهمـیـت شـرکـت هـای سـاخـتـمـانی محـسـوب می گـردد!..
حـتی در اغـلب مـوارد کاســه استـخــر، بطـور کـامــل توسط افراد غیر متخصص اجــراء می شود، کـه عموماً اطلاعات اولیه آن حــاصل همـفکـری و جمــع بنــدی شـنیـده هــای بـرخـی دوستـــان و اطـرافیــان، ضمـن بکــارگیــری کـارگــران روز مـزد ساخـتمــانی (اعمّ از ایـرانی و غیـر ایـرانی) انجام پذیرفته است، بنا به گفتــه ایشان، پس از اجراء این مـرحله، زمان ورود استخــرســاز فرا رسیـده، زیرا راه انـدازی سیستـم گـردش و تصــفــیه آب استخـر نیـازمند تخصّص است، امــا اجــراء فونـداســیـون، خیــــر!..
امـا چـنـانچـه تا به کـنـون در این خصوص موفق به کسب اطـلاعات صـحیـح نشده اید، از ایــن لـحـظـه آگـــاه بـاشــید؛ کـه شــرکت هــای تـخـصـصـی ســازنـده استخــر و شـرکت هــای سـاختـمــانی، خـط و مـشی وظایـف، جــایگــاه شغــلی، تحـصـیلات آکــادمـیک، پــرســنل و استــادکـاران مـختـصِّ بـه خـود و کاملاً متـفـاوتـی دارنـد..
این دو حرفـه، صـرفــاً در بخشهـایی نــظـیر: طــراحی معمــاری/ محـاسبـات عـددی و طــراحـی پلـن جـانمـایی تــا حـدودی (بجـز قسمتـهای تـخصّصی هیدرولیکــ)، دارای اشتـراکــ می باشند.
در حقیقت مراحـل و محاسبـات مـربوط به اجــراء فـــــونـداسیون و سبـد پِـی استخـر، بـطــــور کـامـــل از شیوه محـاسبـات و اجراء فُـنـداسیـــون سـاخـتـمــان متــفــاوت بـوده و شیــوه تسلیح بـتن توسـط آرمـاتــور (آرمـاتوربنــدی)/ نـحـوه بتــن ریـــزی بهمراه ویــبره منـاسب، درصــد عیـار بتن و میزان مکــملــهـای مورد نیــاز/ نصـــب ســـرامـیکـــ / نصب و برپائی تـاسیـسـات ضدعفــونی و تـصفـیـه آب و.. در استخــر و ســازه هــای آبی(هیـدرولـیکــ) کــامــلاً متفــــاوت از خــدمــات مـتـنـاظـر آنـهــا در امـور ســاختـمـانی می بـاشـند.

گــواه ایـن تفـاوت، وجــود گــرایش هــای ویــژه ســازه های آبــی در دانشـگــاه هــا، تـحـــت عنوان گـــرایش هــیـدرولـیـک است کـه مبـاحث آن، منـحـصـر بـه ســازه های آبـــی و آنـالــیز رفتــار آب می بـاشد.

(بـطــور مثـال: در رشتـه مهندسی عمـران، گرایش مهندسی آب و سـازه هـای هیـدرولیــکـی در مقطع کارشناسی ارشد عمران، و در شـاخـه مهندسی مکــانیـک، گرایش مکـانیـکـ سیــالات،شاخه رفتار آب در حالت سکون، می توان اشاره نمود.)
در این تخصص ناشناخته، چنــانچه اجراء کامل و از صفــر تا صــد اصــــولی اســـتخـر مــورد نـظر بــاشد، بخش هـائی که در مراحــل اجــرائـی، ظاهراً بـه چشــم می آینــد، از جمـــله زیـرســازی استخـر و اجراء فونداسیون، لوله کشی ها، نصب تجـهیـــزات و تــاسیسات، و در نهایت نصب سرامــیــک، مراحــلی هستند که تصـّور می شــود صــرفــاً با یافتن استـادکاران هریــک از این بخشــها، می توان به استخــری منـاسب دست یافت.
اما در حقیقت از منـظـر کـارشناسی، مـراحـل عنوان شده، حـداکثر به میــزان 80٪ از کـل مراحـل تکمیلی پروژه هــای استـخـر خـانگـی به شمــار می رود. (در استخـرهـای همگــانی(عمومـــی)؛ اجـراء کامـل استخــر، سونـا و جکـــوزی و.. ، جـمعـاً در حـدود 50٪ از هزینـه نهــائی و مــیــــزان تـکمیل پــروژه محسوب می گـردد.)
به این مـعنا که غـیـر از اجـــراء کــامل و اصــولی این مراحـل، بـخش هــای نـهـــان و مختلــف دیگــری در تکمیـل یک مجموعـه استخــر عــمومی و یـا پــارک تفریحی آبی استــاندارد نقش دارند کــه هریکـــ نیــازمنـد تـخـصص و تجربه خــاص خود می باشند. در غیـر اینصـورت، استخــر (عـمومی/ خـانگـی) قطعـاً بـــه کـارائـی و نتیـجـه مطلـوب مورد نــظــر کارفرما نخواهد رسید.

make pool

مـراحـل سـاخت استخـر بـتـنی، بـطـور اجــمـالـی، بـر ۲ قِـسـم استــوارند : قسمت آشکــار + قسمت پنـهــان.
Number-One-1
قسمت۱. مـراحل آشکــار و اجــرائـی استخـر (استخـر های بتـُنـی).
»» اغـلـب بر این بـاورنـد، کـلیـه مـراحـل اجـراء یـک استخـر، به ایـن چهــار بـخـش خـلاصـه می گــردد: (زیـرا این مـراحل توسـط همـگـان رویـت می شود.)
زیـرسازی، آرمـاتـور بنـدی/ بتن ریـزی. {بخـش۱» ایجـاد بســتر مناسب/ آب بنـدی اولیـه/ اجـراء فـونـداسـیون کـاسـه استخـر}
اجــراء تـاسیـسـات گرمایش/ گردش، تصـفیـه و گـندزدائـی آب/ لولـه کشـی هـا. {بخـش۲» مکـانیــکــال}
احراء امــور بــرقی مربـوط به چراغهــا/ تـامین بـرق تـاسیسات. {بخـش۳» الـکـتریکــال‌}
سیمـانکـاری/ آب بنــدی نـهــائـی و نصـبـــ سـرامـیکـــ. {بخـش۴» نـازک کــاری و نـصب سـرامیـک}
Number-two-2
قسمت۲. مراحـل نهــان اجـراء پروژه استخـر خانگی و یا یک مجموعه استخر عمـومی: (این مراحل معمولاً توسط همگـان رویـت نمیشود.)
»»اختصـاص تیــم هـای مربوط به محـاسبــات،‌ آزمـایشــات/ تــهـیــــــه و تـدویـن دقیـق نقـشـه هــــای الکـتـریــکـــال و مکـانیـکـال جهت ارائـه به واحـدهـای اجـرائی هم راستا/ نیــازسنـجی، ایــده پـردازی و ایـجــاد هــارمـونی مـتـنـاسب و علـمی/ طـــراحی و تنـظیم پلن مـعمــاری و جـــانمـــایی با تـوجــه به دسترسی های حســــاب شده، طــراحـــی ۳ بعــدی {در استخـر های خانگی روباز طراحی محیط پیــرامــون استخـر (لنــد اسکیپ) و ایجـاد فضــــائی متنـاسب ضمن القــاء حس آرامش/ {در مورد استخرهـــای عمــومی، طــــراحی بر اســاس نیــــازسنجی منـطـقه اجراء، ابـعاد زمین و مساحت مفید ساختمان انجـام می پـذیرد.} / طراحی و محاسبـه سیستم گـرمایش و سرمـایش هوای محیط، کانال کشی هـوا ســاز و دستگـاه رطوبت گیــر [Dehumidifier] (تنظیم رطوبت محیط توسط دستگاه رطوبت زدا، از بخشهـــای حـائـز اهمـیـت در استخــرهـای سرپوشیده (عمومی، خانگی)محسوب می گردد.)
(در شرایـط مطلـوب، مــیـزان رطـــوبـت محـــیط استـخــر برای آرامش انسان، در محـدوده 50٪ الــی 60٪ در نظـر گرفتـه می شود.)/ نـظارت دقیــــق بــر صحت انجـــام مــراحل اجـرائی، پیــاده ســـازی مــــطابق محـاســـبـات و طـرح تائیـد شده/ در ارتباط با استخـــر های عمــــومی و پـــارک های آبــی: برپایی نرم افزار و سخت افزار ســامــانه فـروش هوشمنــد، تـجهیـزات مرتـبـط بــا لاکــرهــا(قفل کـُـمـــدهـا)/ سیـاست هـای از پیش تـعریف شده جهت ایجــاد پایـبـندی و تــداوم مـراجـعه مشتریـان، راهکــارهـای افـزایش فروش و..

رعایت و توجه به کلیــه ایـن مـوارد، از الــزامات و ویــژگی هــای یک استخر اصــولی به شمار می آید که متاسفانه در حال حاضر کمتر به آنها توجه میشود.

نکته قابل توجه در این خصوص: کارفرمایان محترم، بابت بکــارگــیری بـرخی از این امکانات و الزامــات (مـانند اختصاص تیـم های مهندسـی ویـــــژه، تــیــم هـــای ایــــده پـردازی، ایجـاد تنـاسب و هــارمـونـی بصورت تخصصی، طـراحی و جـانمــائی دو بعـدی و سه بعـدی و..) عمـدتــاً ملزم به پرداخت هـــزینــه های مـازاد نخواهند بود. در شــرایطی که تیــم های تخصصـی فــوق، در یـک مجموعـه و یـا یـک شرکت سـازنده استخـر وجود نداشته بـاشـد، همـکـاری و عقد قراردادهای مجزا بـا ۲ و یا چنـد شرکت تخصصی دیــگر (شرکت های تخصصی ارائــه دهـنده هــر یک از این خدمــات)، اجتنــاب نــاپـذیــر است..

در غیــر اینـصــورت استـخر و یا مجمـوعه ورزشی، نفریحی آبی؛ در گـذر زمان بـا مشکــلات بیشماری روبرو خــواهد بود. (بی شک، یکی از مهمترین دلایل اجراء استخر های غیر اصولی در ایران، نادیــده گرفتن همین الــزامات می باشد.)

از اهـداف راهبـردی شـرکتـــ پرشین استـخـر از آغـاز فعــالیــت خــود تـا بـه اکـنــون، تــــحــتـــ عـنـوان طــراح ارشـد و سـازنـده انـــواع سازه های هیــدرولـیـــکـــــــ (Hydraulic Structures)، تـرویــــج دیـدگــاه هــای روز و تکـنولــوژی مــدرن دنـیـــا در ایـــــــران، اجــراء اصولـی و رضایـتــ بخش کـلـیــه استخــرهـــا، ارائــــه اطــلاعـات/ مشــــاوره کامـلاً صــــحیـــــح و اصــولــی، هـــمچـنین آمـــوزش و اشتـراک گــذاری راهکـارهـــای نـویـن طراحی، محـاسبــات عــددی و روش اجـــراء استـانـدارد این نوع سازه بـه عـلاقـمنـدان و پژوهشگران گــرامی می باشد.

بــه ایــن منــظور؛ شرکت پرشـين اســتـخــر در صــدد فراهـــم نمودن زیــــــر ســـاخـت هـای منــاسب و شـرایـط مـطلــوب جـهـت بـــرقـراری ارتبــاط چند جـانبــه، حـرفــــه ای و کـامـــلاً‌ صـمـیمـانـه در محــافل پـیمـانکـــاران، ســازنــدگـــان، مـتـخـصـصـیـن و کلیـــه هـمـکـاران گرانقـدر، تحــت عــنوان یـک اجــتمـــاع بـا هــدف مشترکــ می باشد. (هــدفــ : بـــه اشتــراک گــذاری دانـش و تجــربـیات، در جـهـت پیـــشرفـــت خود و آســـایـش کــلیــه هموطنــان)
چشــم اندازی به آتـیـه این هــدف، ارتبــاط مسقیـم این اجــتمــاع متّـحـد و متـعـهّد، بـا ســایــر متخصّصین و سازنــدگــان مرتبط با ایــن حـــرفـــه در اقصی نقــاط جهـــان می باشد. (مـطابـق بـا روابـط حـرفـــه ای و در عیـن حــال صـمـیـمـانــۀ رقبــــای تـجــــاری مـطـــرح، در ســـراســــر مـمــالـکـــ پیـشـرفـتــۀ دنـیا، که اثرات مثبت این نوع دیدگاه بـــه وضـــوح قــابـل مشـــاهـــده و ملموس می باشد.)
در حال حــاضر در کشــور عزیزمان ایـــران، با توجــه به عـدم اطــلاع رسـانـی کـافی و مـؤثــر از عـــواقـب نـاشــی از ســـاخــت و ســـاز بـی کـیـفـیـت استخـر، عــــدم نیـازسنجی صحـیح در پروژه هــای عمـومی و خـانگی، و در نهـــایـت مشتریانی با اطلاعات اندکــ از اهمیت سازه های هیدرولیکــ، همچنین افزایش تقـاضـا ها جهت اجــراء استخـر های صــرفــــاً ارزان قـیـمــت، وضعیت مناسبی در خصوص اجـراء استخـر بطـور اصولی و استاندارد دیده نمی شود..
بطور معمول، عـدم رضــایـتــــ مشتـریـان، از ۲ مشکل نشأت میگیرد:
۱- تـصـفـیــــه نادرست آب. (که سبب تغییر رنگ آب استخر و یا کدر شدن آن، پس از گذشت چند ماه خواهد شد.)
۲- مشکـلات مربوط بــه ایـزولاســیـون و آب بنــدی کـاســـه استخـر.

نکتــه قابل تامل این است که، خاصـیّــت و هدف اصلـی از طــراحـی و اجـراء استـخـــر، دقیـقــاً ایــن ۲ مورد اسـتـــ !..

“تـعـبیـر ایـن مساله، مــاننــد خـریـد اتــومـبیلی با قیمت ارزان است کــه فقــط و فقــط یـکـــ ایــراد کوچک! در آن وجــــود دارد: روشــــن نـمی شـــود و یا حرکـــت نمی کنـــــد!.. و از دیگــر لحــاظ عــالیـست.. {در واقع، فاقـد اصلی ترین بخش کاربری بوده و عملاً بلا استفاده می باشد.} “

»زمــانیــکـه یک اسـتخــر بــدون اسـتـراتیــژی و محــاسبه مـتنـاسب سـاختـه شود، احـتمال اینکــه صـاحبان این استخرها پس از مـدتـی با مشـکـلات متعـددی همچون ترک دیواره ها و عدم آب بنــدی ســازه دست و پـنجــــه نــرم کــنند، بسیــار زیــاد است.

عــلاوه بـر اینکــه بدلیل عدم گردش آب و تصـفیه صحیح؛ آب استخــر پس از چنــد مــاه شفــافـیــت و کیـفـیـتـــ اولـیــه را از دست خــواهــد داد، همــچـنیـن بــه مــرور زمــان آبـــ استـخـرهــائـی بـا نــرخ گــردش آب و تـصـفـیــه نـامـتــوازن؛ با توجه به ورود حـــشــرات و مـوجــودات مــوذی، مــانـنـد انــواع ســوسـکـــ ، مــارمــولکـــ و رویش جلبـک و .. اجـــازه استـفـــاده مفـیـد از یک استـخـر را بــرای انــســان سـلـب خـواهـند نمود.
همــانگـونـــه کـه پیــش تـر عــنـوان شــد، استـخـرهــای شنـا تـنــهــا بــر ۲ اصــل: ” آب بنــــدی و تصـفیــــه آبــــ صحیح” استــــوار میبـاشنــد.

امّـــا جــالـبـــ اســت بـدانید؛ دقــیـقــاً نقــطــه ضعـفـــ اسـتـخــر هــای ارزان قــیـمـتـــ ، بــا توجه به اسـتـفــاده از روشــهـای ابــداعـی در اجــراء فـُــنداسیــون همین 2 اصل می باشد..

در عصر حاضر (قرن بیستــــ و یکـــم)، بــا توجّه به وجـود مـنــابـع و ریفِـرِنـسـهــای مــوثـق و اطلاعات بــه روز در دنیــای اینـترنـت، مانـنـد وب ســـایت هــای ویــژه جستـجــوی مقــالات علمــی، مـــانــنـد: Google Scholar / Academic Search /Scopus و.. ، طبعاً دوران نتیجه گیری از روش “آزمــون و خــطا”و در نـتـیـجـه اتلافـ منـابـع و فـوت زمان به پـایـان رسـیـده است..

نیــازسنـجی/ طـراحی و اجـراء استخر هـای به معنـای واقعـی کلمــه “مفـیـد” و بـه مـوازات آن شـیـکـــ

از دیدگاه مجموعه پرشین، از ویژگی های اصـلــی، امــا پنــهــان یـکــ استـخـــر کــــارآمــد، بــرقـــــراری تـوازن در ایجــاد آرامــش روح و ســلامـتـــ جـسـم انـســـان است. لازمــــه مـحــقّق شــــدن ایـن انـتــظارات، هم اندیشی تیم های تخصّصی و جدّیت در انجام دقیق محـــاسبـــات عددی، طـــــراحــی و اجـــراء اصــــولـی ایــن ســــازه حساس می بـاشــد.

اما در مقــابل، استخرهای ارزان قیمت، بدون رعایت اصول فنی و استانداردهای لازم، ضمن تـکـرّر عـود مـشکـلات، نـتــایـج حــاصل، متـفـاوتـــ از ویژگی های عنوان شده و در برخی موارد نـگــران کـنـنــده و آزار دهنده نیز خواهند بود..

با توجه بــه ایــنکـه؛ اسـتـخــر از الزامـات یـکــ سـاخـتـــمــان مـحـسـوب نـمی گردد (مــوارد ضـروری یـک سـاختـمـــان بعنوان مثال: سـرویـس بـهــداشـتـی/ حــمّـــام ..) درنتیجه هــدف از اجــراء استخر بـرقــــراری تـعـــادل و بـه طَـبَـع آن ایـجـــاد آســـایـــش و آرامــــش در انسان، مضاف بر زیـبــــایــی منـحـصــر بـفـــرد می باشد. بر پایه این اهداف، طـبـیــعی بنظر میرسد؛ زمــانـیــکــه نـتــایجی کـامـلاً متـفــاوتـــ و یا معکوس از اجرا حــاصــل گــردد، نـاخـــودآگـــاه سمــاجـتـــ در وجـود آن بــــاعـث دلــزدگــی بیـشتــر خــواهـد شــد. همچـنیــن در شــرایطــی که بـدلـیـل عــــدم استـفــاده کـارآمـــد، وجـود چـنـیـن اسـتـخــری، نـــه تنــهــا بـا نـبـودش تـوفیــری نمی کـند، بـلـکـه وجـــود آن مـنـجــر بـه الـقــــاء حـس نا امـنـی، پـشیـمــانـی، ایـجـــاد دردســــر و اضـطــــراب از گـــستــرش صـدمــــات و خـســـــاراتـــ جانـبی خـواهـــد انجـامـید..
از دیدگــاه آکــادمیــک، بـخــشـهــای مخــتــلـفــــ ســاخـتـــ یـکــ اسـتـخـر، تـلفــیـقی از رشـتــه هــای مهـنـدسی عـــمـــران، مـهـنـدســی مکـانـیـکـــ [شــاخـه استـاتیـکــ سیــالاتـــ ] و هـنــــر مـعمــــاری مـحـســوب میگــــردد کـه شـوربـخــتـــانـــه تـــا بــه امـــروز بـا وجــود اهـمـیـتــــ زیاد آن، از زوایـای تـخصـصی، علــمی، هـنـــری و محــاسبـاتی؛ در کشـور فـرهـیـخـتـه ای چون ایـــــران، کـمتــر مــورد تــوجــه قــرار گــرفتــه اسـت.در مقابل، استخــرهــای لاکچــری و حســاب شـده، در انـحــصــار قــشـر مــرفـــه و اعـیـان، ضـمن پـرداخـت هـزیـنـه هـای گــزافـــ بــوده است.. حتـی بـرگـزاری نمــایشگـاه هـای داخــلی و بـیـن الـمللی در کشـور، عـمـلاً قادر به ایجاد تغییراتی مـلمـوس و یا تاثیــر شگـرفـــ در این خصوص نبودند.
پرشین اسـتـخــر کلـیـه خـدمـــات خــود را همــراه بــا گـــــارانتــــی رضــایتــــمـنـدی ارائـــه می نمــایـد.
آیــا گــارانتــی رضــایـتـــ مشـتریـان، خصــوصــاً در پـروژه هـای ساختمــانی و عمــرانی، امری محـقّق شـدنی استـــ ؟
بـا طـرح ایــن ســؤال کـه ممکن است در اذهــان ایجــاد گردد؛ نـگـــاهی اجمــالی مـی انــدازیــم به راهکـــار هــای منـــطـقی و کــامــلاً اجــــرائـی ارائـــه شــده تـوســـط شـــرکــتــــ پرشین استـخـر (دانـش محــور)، بمنطور تحقّق این آرمــــان:

در ابتدا، پیش از آغـاز مراحـل اجـرائی پــروژه، کلیـه محـــاسبــات، شبیــه سـازی(SIMULATION) و یـا آزمـایشــات مـربــوط بـه هـــر پــروژه، تـوسـط تـیـم مهـندسـی پـرشین انـجــــام می پـذیـرد. بعـنـوان مثــال: آزمــایـش مقــــاومـت و گرید خــاک، بررسی تـَـنِش و فشـار هـای منـفـی احتمـالـی، آنـالیــز مقـاومـت ســازه، اعمـال وزن و فشار وارده به ســاختــمـان (در صورت اجــراء اســتخـر در ارتـفـــاع) بـا کـمـک نــرم افــزارهــــای مــرســوم محــاسبـات و طــراحی ســازه؛ مـانـنــد ETABS, ANSYS, SAFE, : STAAD.Pro, Auto Cad و.. آنــالـیــز و بـهیـنـــــه ســـازی می گــــردد.

سپــس، مـــراحــل آغازین اجـراء پـروژه و تکمـیل هــر بخـش توسـط تـیم های تخــصصی مرتبط، ضـمـن نـظارت دقیــق بـر کـلّـیه مـــراحل اجــراء تا تکمیـل نهــــایی تـوسـط مــهـنـدس نــاظـــر ویــژه هـر پـــروژه، می بــاشــد.

:::‌ در صورت عـدم رضـــایت کــارفــرمــــا از نـحــوه اجــراء هـر بـخش (وجـود مشکلات ساختـاری/ ایرادات جزئی و..)؛ مـراتب در اســرع زمــان بـه مســؤول بــازرسی کمـیتـه نـظـارت پرشین استخـر ارجــاع داده خواهد شد.

پس از بررسـی و آنـالــیز دقـیق نواقـص و مـشکلات احتـمالی تـوسـط نـاظـرین تیــم بـازرسی فـنی شــرکت پرشین، در صـورت مشـاهـده کــوچـکـتـریـن قـصـــور در اجــراء هـر سِـگمِـنـت، ضمن اخــطار کتبــی و درج در پرونــده ســوابــق شغــلی مســؤول مسـتـقـیـم بـخش مــرتبــط و همـچنین نـاظـــر پـروژه، تـا رفــع نهــایی نقصـــان و جلب رضـــایت قــــطعی کـــارفـرمــا، پرسنــل مجـــاز بــه اجـــراء مرحـله بـعــد و ادامــه پـروسـه اجـراء نـخواهـند بـود..

به این ترتیب، پس از اتـمـام پـروژه، امـکان اعـطای بیـمــه نامـه رسمــی و قــانونی، از جـانب شــرکت هـای بیمـه گـذار مـعـتبر طـرف قرارداد، جهـت ضـمـانت نـهـایـی کـلیــه خـدمـات ارائــه شده؛ مقـدور و قـابل ارائه خواهـد بود. همچنین مدت اعتبـار بیمــه استـخــر بصـورت سالـیـانه قــابـل تـمــدیــد می باشد.. (مشابه بـا قـوانیـن ـایـر بیـمـه نامه هـا )

طراحی و اجـراء سازه استخر با توجــه به معیـارهای بین المللی و محــاسبات دقیق در منطقـــه پایلوت، بکــارگیـری استـادکـاران و نیـروهای کـامـلاً متـعهد در کنـار مهـندسین و طراحــان خــلاق و بـا تجـربــه، و در نـهــایـت ارائـه بیـمـه نـامــه جـهـت تـضمــیـن کیفی بـــدون چــون و چــرا استخـر هـای اجراء شـده توسـط شرکت پرشین، تنـها بخشی از اصــول این شرکت در راستـای دستیـابی بـه رضـایت مشـتریان و تـضـمـین کیفـیت نهــائی کـلیـه پـروژه هـا محسوب می گـردد.

ادامه در وب سایت پرشین استخر:

https://persianpool.ir/%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1/


 |