نویسنده: swimmingpools

وب سایت: http://swimmingpools.7gardoon.com

استخر چگونه ساخته میشود؟

استخرهای بتـنی، از لحاظ شیوه اجــراء بتـن ریــزی، به زیـر گـروه های مختـلفی تـقسیم بـندی می گردند:

اولین گـروه از ایـن طیـف استخرهـا، استخرهـای ساختـه شده با بتــن قـالـب گـیری شـده میبـاشنـد.

بسته به نوع قـالب های بتـنی مـورد استفـاده، استخـرهای با بتن قـالـب گـیــــری شـده نیــز بـه دو گــروه: یـکـــپـارچـه و چـنـد تـکــه طـبــقـه بنـدی خواهند شد.

  • گـروه دیگر از استـخـرهـای بـتنی، استـخرهایی که تـوسط پاشیـدن بتـن (بـتـن پـاشـشـی یـا “شـات کـریـت”) اجراء می گردند؛ می باشد.

»»در ایـن روش، بـتــون بـا استفـاده از دسـتــگـاه بـتـن پـــاش، در میـان شـبـکـــه های آرمــاتــور کـاسـه اسـتـخـر پـاشیـده می شـود.

»بتـن پـاشیـدنـی (بـتن پـاششـی) نیــز بـه 2 روش: »بتـن پـاششـی خـشـک و »»بــتن پـاشـیـدنـی مـرطـوب قـابـل اجــراء میبـاشد.

  • گـروه سـوم از استـخـرهـای بـتـونـی، استخـرهـائی هسـتند که تــوسط بـتـن خـشک و کـوبیـده شـده اجــراء می گـردند.
  • گـروه چـهارم استخـرهـای سـاختــه شـده بـا بـلـوکــ بـتـنی می بــاشـند.

»بـطـور کلـی استخـرهـای بـتـنـی، از بتـن مسلـح سـاختـه می شونـد. نـظـر بـه متـخـلـخل بـودن مـاهـیـت بــتن و همـچـنیـن نـفـوذ پـذیـری بـالای آن در بـرابـر آب؛ پـوستـه این استخـرها معمـولا به همـراه یـک روکـش مقـاوم در بـرابـر آب (مـانند پـلاستـر) پـوشش داده می شونـد.

بتون ریزی استخر-Concrete pools

روش هـای سـاخت اسـتـخـر بتنی

1– استفاده از بتن مسلح تحت فشار به منظور کسب اطمینان از این که دیوارها و کف استخر به صورت دائمی در حالت فشاری باقی خواهند ماند.البته از این روش می توان برای معـابر پیرامون کاسه استخر و قسـت کـف مناطق مـرطوب نیز استفاده نــود؛ که الـبتـه این بستگی به شیوه طـراحی دارد.
2– استفاده از بتن مسلح به صورت سـاندویـچـی که این روش موجب افزایش شـدید بــار مـرده سـازه می گــردد.
3– استفاده از بتن مسلح بـا روکــش هـای PVC 2، روکـش هــای مشـابـه یـا روکـش هـای ضـد آب تـزئیـنی بـه صـورت پـاششی.
» نکـتـه دیگـر کـه در ارتـبــاط بـا فضـاهـای خالـی سـازه ای مـورد تـوجه قرار می گیـرد ایـن است کـه: لازم اســت کـه انـدازه ایـن فـواصـل بـه حــدی در نـظـر گـرفـته شـود کـه یک فـرد بـالـغ قـادر بـه عبـور از میـان آن (بـمنـظـور بـازدیـد از سـازه و در صـورت لـزوم، انـجــام تـعــمیـرات لازم) بـاشد. این بخـش از ســازه مجهـز بـه تجـهیـزات روشنـایی دائمـی و پـریـز بــرق نــیز می بـاشد.

مـراحـل سـاخـت اسـتـخـر بـتُـنی

شـايد مهمترين بخش در اجــراء استخـرهاى شنـا، كـه نسبـتی مستــقـيم بـا ايـمنى سـاخـتمـان، ويــلا و یاسـاختمـان هــاى مـجــاور دارد، نـوع بـتن، شیـوه بـتن ريـزى و آرمــاتـور بنـدى آن بـاشد..

شیوه بـتن ریزی يــك تـكـــه به ایـن صورت است کـه بخـشــهــای کـف و دیــواره استــخر، در عـرض یـک روز اجـراء میگـردند. ایـده آل است کــه فـاصلـه آرمــاتـورها از 15 سـانتیمـتر در تمــام جهـات کـمـتـر نـباشـد و ویـبـره منــاسب بـا فــرکـانـس پـاییـن، در ابتــدا و فــرکـانـس بــالا در انتــهـا تـنظیــم گــردد. بهـتر است برای آرمــاتـور و اجـراء مخلـوط بتن و قالب بندی از اکیپ مــاهــر کـه اختصــاصــاً در زمیـنه استخـر  فعــالیت دارنــد؛ استفــاده شود.

سـبد استخـر (فـونداسیون کــاسه اسـتخـر) بـا فــونداسیون ساختــمان، بسیـــار مـتـفــاوت است. سبـد استخـر، کمــی دشــوارتر و نیـازمــند محـاسبـات خــاص، مهــارت و تجـربــه کــافی در خـصـوص ســازه هــای هیـدرولیکــی (آبـــی) می باشد.

نــکات حــائــز اهمـیـت در ســاخت اسـتـخر بـتـونـی:

استـفــاده از مصـالح مـرغـــوب؛ سیــمـان و شن مـرغـوب بـا سایـز متنـاسب، مــاسه طبیـعـی، آب بمیــزان کــم (به انـدازه)؛ مـواد افــزودنی توسط متخصص مشخص و اضــافه گــردد؛ واتــراستــاپ جهـت اجـــرا بـتـن دوتــکــه الــزامیست؛ در شــرایـطـی که با دقــت و بــدون حـرکت در محل صـحیح آن نـصــب، و از همــه مهمـتـر اتـصــال بطــور صــحیـح انجــــام پـــذیــرد.

سـاخـت استـخـرهــای شـنــا تـوســط بـتـن پـاششی (شاتــکـریـت | Shotcrete)

انجمن بتن آمریکا، بتن پاشیدنی را ملات یا بتونی تعریف می کند که به صورت پنـوماتیکی و با سرعت بالا بر روی سطوح پوشیده می شود. در کشور انگلستان گـاهی از اصطلاح (گـونـیـت) در عوض واژه شــات کریــت (بتن پاششی) استفاده می شــود.

مـزایـای بتـن پـاششی:

1-با این روش دیگر نیازی به استفاده از قالب های بتنی که هزینه بالایی دارند نخواهند بود.
2-بدون تحمیل هزینه ی سرسام آور به پروژه می توان استخر را به هر شکل دلخواهی ساخت.
3– با این روش می توان سرعت ساخت را افزایش داد.
4-با استفاده از بتن پاششی می توان استخر را در سایت های شلوغ که دسترسی به مواد و تجهیزات با محدودیت های بسیاری همراه است به کار گرفت.مزیت این روش آن است که برای بتن ریزی در میان آرماتورها با استفاده از یک دستگاه بتن پاش مجهز به لــولــه خـرطـومی می توان حداقل تا فاصله 100 متری عمـلیات بتن ریزی انــجـام پـذیـرد.

معـایـب و مشـکلات بتن پاششی:

1-در این مورد مشکل نفوذ آب به زیر پوسته استخر و معلق شدن آن که می تواند موجب آسیب رساندن به سازه استخر شود بسیار جدی است.حتما باید بررسی های لازم در این زمینه انجام شود.

2-برای کسب اطمینان از این که بتون ریزی در تمامی آرماتوربندی به خوبی انجام گرفته است،متصدی دستگاه بتون پاش باید از تجربه و مهارت کافی برخوردار باشد.رعایت این نکته به ویژه در محل تلاقی دیوارها و کف از اهمیت بیشتری برخوردار است.

3-در این روش به دلیل عدم استفاده از قالب های بتنی،آسیب پذیری سازه بتنی در مرحله ساخت نسبت به دماهای بسیار پایین در فصل زمستان بیشتر است.
مهمترین معیـاری که در این روش بر نتیجـه نهــایی تــاثیر گــذار است؛ تجــربه و مهــارت فــردی است کـه اپــراتـور دستـگـاه است..

تاريخ ارسال: 1398/3/8

تعداد بازدید: 193

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |