گردونه ی swimmingpools
swimmingpools (خبر)

استخر ارزان قیمت

نکــاتی در ارتبــاط با مشکـلاتــ متداول استخــرهـا: بطور مشخـص، هـدف اصـلـی از اجراء استخـر، نگهـداری آب بـدون بـروز مشکـلـات پــایان نـاپـذیر آب بنـدی می بـاشد. دستیـابی بـه ایـن اصـل، مستـلـزم رعــایـتـــ کلـیــه الزامات مـرتـبــط بـا قوانیـن محـاسباتی و اجــرا تـخـبیشتر ...
swimmingpools (خبر)

روش ساخت استخر بتنی

آمـوزش چگونگی سـاخت اسـتـخر بـتونـی، مراحـل اجـراء استـخـر بصـورت خـلاصـه: »»پس از طـراحی و اتمـام محـاسبات سـازه استخـر، مرحلـه نخست اجراء، مشخص نمودن مکان مناسب و گودبرداری استخر می باشد. make-swimming-pools-ساخت-استخر در این مرحله ابتدا دورتادور مکان مورد نظر علامت گذاری میبیشتر ...
swimmingpools (تصویر)

طرح استخر

swimmingpools (تصویر)

طرح استخر

swimmingpools (تصویر)

استخر لوکس

swimmingpools (تصویر)

استخر لاکچری


 |